طراحی محیط کشت سلول با اتوکد

بودجه
از
۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۲۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱ روز
کارفرمای جدید
اصفهان
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
طراحی اتوکد محیط کشت الکترود برد بر روی آن 32 نقطه که با کانال هایی تو پر در ابعاد میکرو روی یک صفحه در ابعاد20 میلی متر مربع و ظخامت 1 میلیمتر ایجاد طبق عکس فایل ارسالی. نقاط توپر با قطر 30 میکرون و ارتفاع 100 نانو مترمی باشد این صفحه روی یک محیط کشت پتری دیشی با قطر 6 سانتی متری در مرکز آن قرار میگیرد ارتفاع دیواره پتری دیش 1 سانتی متر میباشد بصورت جداگانه و چسبانده شده میخواستم
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی