طرح‌های عضویت

جزییات سطوح کاربری

ساده
۰ريال/ماه

 • پیشنهاد در ماه: ۲۰

 • تعداد پروژه باز: ∞

 • امکان چت با کارفرما

 • اطلاع رسانی ایمیلی

 • اطلاع رسانی پیامکی

 • تعداد نمونه کار: ۸

 • امکان تعریف مایل استون

 • دعوت شدن از سمت کارفرما

 • استفاده از پروفایل به عنوان رزومه

 • پرداخت امن

 • تعداد پروژه‌های ذخیره شده: ۵

 • تعداد مهارت‌ها: ۱۰

 • پیشنهاد پروژه پیامکی

 • کمیسیون: ۱۰%

 • تخفیف کمیسیون: ۰%
عضویت ساده
برنزی
۲۵۰,۰۰۰ريال/ماه

 • پیشنهاد در ماه: ۴۰

 • تعداد پروژه باز: ∞

 • امکان چت با کارفرما

 • اطلاع رسانی ایمیلی

 • اطلاع رسانی پیامکی

 • تعداد نمونه کار: ۱۲

 • امکان تعریف مایل استون

 • دعوت شدن از سمت کارفرما

 • استفاده از پروفایل به عنوان رزومه

 • پرداخت امن

 • تعداد پروژه‌های ذخیره شده: ۱۰

 • تعداد مهارت‌ها: ۱۲

 • پیشنهاد پروژه پیامکی

 • کمیسیون: ۹%

 • تخفیف کمیسیون: ۱۰%
عضویت برنزی
نقره‌ای
۵۰۰,۰۰۰ريال/ماه

 • پیشنهاد در ماه: ۵۰

 • تعداد پروژه باز: ∞

 • امکان چت با کارفرما

 • اطلاع رسانی ایمیلی

 • اطلاع رسانی پیامکی

 • تعداد نمونه کار: ۱۸

 • امکان تعریف مایل استون

 • دعوت شدن از سمت کارفرما

 • استفاده از پروفایل به عنوان رزومه

 • پرداخت امن

 • تعداد پروژه‌های ذخیره شده: ۱۵

 • تعداد مهارت‌ها: ۱۵

 • پیشنهاد پروژه پیامکی

 • کمیسیون: ۷/۵%

 • تخفیف کمیسیون: ۲۵%
عضویت نقره‌ای
طلایی
۱,۰۰۰,۰۰۰ريال/ماه

 • پیشنهاد در ماه: ۷۰

 • تعداد پروژه باز: ∞

 • امکان چت با کارفرما

 • اطلاع رسانی ایمیلی

 • اطلاع رسانی پیامکی

 • تعداد نمونه کار: ∞

 • امکان تعریف مایل استون

 • دعوت شدن از سمت کارفرما

 • استفاده از پروفایل به عنوان رزومه

 • پرداخت امن

 • تعداد پروژه‌های ذخیره شده: ∞

 • تعداد مهارت‌ها: ۲۰

 • پیشنهاد پروژه پیامکی

 • کمیسیون: ۵%

 • تخفیف کمیسیون: ۵۰%
عضویت طلایی