طرح ماهانه
طرح سه ماهه (۴۴% تخفیف )
طرح شش ماهه (۵۸% تخفیف )
طرح سالیانه (۷۲% تخفیف )
مشاهده راهنمای طرح‌های عضویت کارلنسر
عضویت فعال شما: عضویت معمولی
معمولی

رایگان
ماهانه
برنزی
۷۰ هزار تومان
۴۹ هزار تومان
ماهانه
نقره‌ای
۱۴۰ هزار تومان
۹۹ هزار تومان
ماهانه
طلایی
۲۸۰ هزار تومان
۱۹۹ هزار تومان
ماهانه
تعداد پیشنهادها
۱۰
۲۰
۶۰
۱۴۰
ارسال ایمیل اعلان ها
ارسال پیامک اعلان ها
ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه
۱
۲
۶
ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه
۱
۲
۶
مشاهده جزئیات پیشنهادهای روی پروژه‌ها
۱۰
۲۰
۴۰
تخفیف کمیسیون
۱۰%
۲۰%
مشاهده راهنمای طرح‌های عضویت کارلنسر
عضویت فعال شما: عضویت معمولی

معمولی

رایگان

ماهانه

۱۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

تخفیف کمیسیون

عضویت رایگان

برنزی

۷۰ هزار تومان

۴۹

هزارتومان

ماهانه

۲۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۱۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۱ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۱ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

تخفیف کمیسیون

نقره‌ای

۱۴۰ هزار تومان

۹۹

هزارتومان

ماهانه

۶۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۲۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۲ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۲ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

ده درصد تخفیف کمیسیون

عضویت طلایی

۲۸۰ هزار تومان

۱۹۹

هزارتومان

ماهانه

۱۴۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۴۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۶ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۶ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

بیست درصد تخفیف کمیسیون

پشتیبانی