عضویت معمولی
۰ هزار تومان
عضویت برنزی
۵۰ هزار تومان
خریدن عضویت برنزی
عضویت نقره‌ای
۱۰۰ هزار تومان
خریدن عضویت نقره‌ای
عضویت طلایی
۲۰۰ هزار تومان
خریدن عضویت طلایی
مدت هر عضویت
ماهیانه
ماهیانه
ماهیانه
ماهیانه
تعداد پیشنهادها
۱۰
۲۰
۴۰
۸۰
ارسال ایمیل اعلان ها
ارسال پیامک اعلان ها
ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه
۱
۲
۶
ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه
۱
۲
۶
مشاهده جزئیات پیشنهادهای روی پروژه‌ها
۱۰
۲۰
۴۰
تخفیف کمیسیون
۱۰%
۱۵%
۲۰%

عضویت معمولی

FREE

رایگان


ماهانه

ویژگی‌ها


۱۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

تخفیف کمیسیون

عضویت برنزی

BASIC

۵۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۲۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۱۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۱ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۱ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

ده درصد تخفیف کمیسیون

عضویت نقره‌ای

ADVANCE

۱۰۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۴۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۲۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۲ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۲ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

پانزده درصد تخفیف کمیسیون

عضویت طلایی

PRO

۲۰۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۸۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۴۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۶ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۶ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

بیست درصد تخفیف کمیسیون

پشتیبانی