طرح های عضویت

با کارلنسر می تونی فریلنسرها رو خیلی آسون پیدا کنی و انتخاب و مصاحبه شون کنی ، به همین راحتی کار را به کاردان بسپر
عضویت معمولی
۰ هزار تومان
عضویت فعال
عضویت برنزی
۵۰ هزار تومان
خریدن عضویت برنزی
عضویت نقره‌ای
۱۰۰ هزار تومان
خریدن عضویت نقره‌ای
عضویت طلایی
۲۰۰ هزار تومان
خریدن عضویت طلایی
مدت هر عضویت
ماهیانه
ماهیانه
ماهیانه
ماهیانه
تعداد پیشنهادها
۱۰
۲۰
۴۰
۸۰
ارسال ایمیل اعلان ها
ارسال پیامک اعلان ها
ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه
۱
۲
۶
ارتقای پیشنهاد پین شده در ماه
۱
۲
۶
مشاهده جزییات پیشنهادهای روی پروژه‌ها
۱۰
۲۰
۴۰
تخفیف کمیسیون
۱۰%
۱۵%
۲۰%

طرح‌های عضویت

عضویت معمولی

FREE

رایگان


ماهانه

ویژگی‌ها


۱۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده جزییات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

ارتقای پیشنهاد پین شده در ماه

تخفیف کمیسیون

عضویت فعال

عضویت برنزی

BASIC

۵۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۲۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۱۰بار جزییات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۱ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۱ بار ارتقای پیشنهاد پین شده در ماه

ده درصد تخفیف کمیسیون

عضویت نقره‌ای

ADVANCE

۱۰۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۴۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۲۰بار جزییات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۲ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۲ بار ارتقای پیشنهاد پین شده در ماه

پانزده درصد تخفیف کمیسیون

عضویت طلایی

PRO

۲۰۰

هزارتومان


ماهانه

ویژگی‌ها


۸۰ پیشنهاد در ماه

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۴۰بار جزییات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۶ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۶ بار ارتقای پیشنهاد پین شده در ماه

بیست درصد تخفیف کمیسیون

پشتیبانی