به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

m.moradi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اشنایی با کرل، sql server ,edius

ورد

پاور پوینت

اکسل

تحصیلی

علمی و کاربردی واحد 10

(فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ (۲ سال)

فنی و حرفه ای ولیعصر

(کامپیوتر گرایش نرم افزار)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲ (۲ سال)

تجربه کاری