به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

tinagoli

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تسلط به زبان آلمانی سطح B1 تسلط به زبان انگلیسی FCE

تایپ

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تایپ انگلیسی

تایپ

تایپ

تایپ

ترجمه

ترجمه انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری