به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ashtari1991

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فارغ التحصیل رشته مدیریت MBA هستم. با سابقه ی فراوان در مهارت های یاد‌شده

تحلیل آماری

داده کاوی

نوشتن مقاله و ژورنال دانشگاهی

تحصیلی

تهران

(مهندسی شیمی)

تهران ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ (۴ سال)

صنعتی شاهرود

(مدیریت mba)

سمنان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ (۲ سال)

تجربه کاری

کارشناس تحقیقات بازار

(NRI)

تهران ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ (۱ سال)