به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

yasamanouri

N/A

كرمان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کارشناس ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای مدرک آیلتس

autoCAD

matlab

word

etabs

عمران

سازه

ترجمه

تحصیلی

شهید باهنر

(کارشناسی عمران)

كرمان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

شهید باهنر

(گرایش سازه)

كرمان ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تجربه کاری