به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Srajaby

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلط به زبان انگلیسی

ترجمه

تایپ

کامپیوتر it

تحقیق

جست و جوی اینترنتی

زبان انگلیسی

تحصیلی

آزاد اسلامی

(مترجمی زبان انگلیسی)

تهران ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ (۴ سال)

تجربه کاری

مترجم و فهرست نویس

(سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)