به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Khosravi4045

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

بنده در زمینه تولید محتوا تجربیات بسیاری را دارم و بیش از چندین محتوا را تولید کرده ام

کارگردانی

بازیگری

تدوین

تحصیلی

تجربه کاری