به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MEHDI MG

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

امدیم کار کنیم دوره هم دیگه چیزی نیست بای

فوتوشاپ

برنامه نویسی

ترجمه

تحصیلی

تجربه کاری