به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

znkm

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس کامپیوتر و لیسانس مامایی دارم و سابقه ترجمه

تایپ

اکسل

ورد

ترجمه

تحصیلی

علوم پزشکی ایران/دانشگاه پیام نور کرج

(مامایی/آی تی)

تهران ۱۳۶۹ - ۱۳۷۳ (۴ سال)

تجربه کاری