به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

nesar

5

قم

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه متون تخصصی فیزیک ترجمه متون عمومی

ترجمه

تایپ سریع

آموزش فیزیک

ترجمه زیرنویس

تحصیلی

الزهرا(س)

(فیزیک)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲ (۲ سال)

دانشگاه قم

(فیزیک)

قم ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ (۴ سال)

تجربه کاری

کارشناس ازمایشگاه

(آریانور)

قم ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ (۲ سال)

کنترل کیفیت

(آریانور)

قم ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

مدیرتولید

(آریانور)

قم ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

عضو کمیته تدوین ۶ استاندارد ملی

(سازمان استاندارد)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)