به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

somayeh99

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سابقه همکاری با ماهنامه سرند در تولید محتوا و نویسندگی و سابقه ترجمه و همکاری در این خصوص

تولید محتوا

نویسندگی

ترجمه

تحصیلی

تربیت مدرس

(مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)

تجربه کاری

مسئول ایمنی و بهداشت

(پولادین دژ)

مرکزی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)