به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

goldenfox1

5

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مهارت انجام پروژه های فرانت اند و بک اند و طراحی را دارم و می توانم در خواست شما در این زمینه ها را انجام دهم.

Angular

Html

Css

Laravel

Php

python

Adobe illustrator

Photoshop

wordpress

تحصیلی

امیرکبیر

(مهندسی کامپیوتر)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری

فول استک

(سیمرغ سامانه)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)