به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Saeidrz

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

- لیسانس عمران دارم و تا سال ۹۷ کارمند شرکت دولتی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بودم و اکنون به غیر از امور آزمایشگاهی در امور شهرداری و نظام مهندسی نیز مشغول هستم - در موسسه بین المللی مهاجرتی به عنوان مسئول بازاریابی مشغول هستم - با گذراندن دوره های سلفژ و صداسازی در زمینه خوانندگی هم مشغول هستم

مهندس عمران

خواننده

مشاور امور مهاجرت

تحصیلی

دانشگاه آزاد

(لیسانس عمران)

فارس ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ (۴ سال)

تجربه کاری

کارشناس

(آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک)

خراسان رضوی ۱۳۸۷ - ۱۳۹۷ (۱۰ سال)

مسئول بازاریابی

(موسسه بین المللی مهاجرتی)

خراسان رضوی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)