به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ansari

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تدوین طرح های توجیهی و انواع برنامه ریزی ها و کنترل پروژه ها

طرح توجیهی

کنترل پروژه

تحقیق و توسعه

برنامه ریزی

طرح ریزی صنعتی

طراحی لی اوت کارخانه

طرح کسب وکار

مدلسازی مسائل برنامه ریزی

استقرار کارگاه

تحصیلی

شیراز

(مهندسی صنایع)

فارس ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ (۳ سال)

تجربه کاری

سرپرست بخش صنایع

(مهندسی صنایع)

فارس ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ (۷ سال)