به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

rostampoor

5

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک قدرت دارای مدرک زبان تحلیل مدار و شبیه سازی

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

تایپ

ویراستاری

مقاله نویسی

تولید محتوا

پروژه دانشجویی

پژوهش و تحقیقات

تحصیلی

دانشگاه لرستان

(مهندسی برق قدرت)

لرستان ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

دانشگاه اراک

(مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)

مرکزی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری