به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

1keyvannajafi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

فوق ليسانس مهندسى عمران گرايش مديريت ساخت از دانشگاه تهران دانش آموخته ى دو دوره ى حسابدارى از سازمان مديريت صنعتى دوسال سابقه ى كار حسابدارى در يك شركت بازرگانى يكسال سابقه ى كار عمرانى به عنوان مسئول كنترل پروژه

حسابدارى

مهندسى عمران

كنترل پروژه

تحصیلی

تهران

(عمران مديريت ساخت)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

مديريت صنعتى

(حسابدارى)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)

خوارزمى

(مهندسى عمران)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

تجربه کاری

حسابدار

(آبادان)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

مسئول كنترل پروژه

(نماسازان)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)