به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Pooyajoon

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

حدود ۱۰سال تعمیرات صوتی تصویری الکترونیک ۷سال دوربین وسیستمهای حفاظتی. ۳سال گیاهاندارویی وعطاری ۳سال بازاریابی حرفهای

الکترونیک

سیستم های حفاظتی

بازاریابی و فروش

گیاهان دارویی

تحصیلی

پیام نورنجف آباد

(ریاضی دبیری)

اصفهان ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰ (۶ سال)

تجربه کاری