به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rayan133

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

برنامه نویسی و طراحی سیستمهای اتوماسیون صنعتی و همچنین طراحی سیستمهای مانیتورینگ صنعتی

برنامه نویسی plc

Industrial automation

Scada

telemetry

طراحی سیستمهای مانیتورینگ

Dcs

Hmiهای صنعتی

تحصیلی

تجربه کاری