به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

siamak_karimi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

طراحی بخش front به صروت responsive

Html

Css

JavaScript

Angular

html skill

Css

JavaScript

تحصیلی

علم و صنعت

(مهندسی صنایع)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

خواجه نصیر

(mba)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

تجربه کاری

کارشناس

(افراالکترونیک)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

کارشناس

(صبا گستر)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)