به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Persika

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تحصیلی

najaf

(indust)

اصفهان ۱۳۶۷ - ۱۳۷۱ (۴ سال)

تجربه کاری