به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mohammd

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجو دانشگاه تهران

python

c

++c

java

َarduino

verilog

system verilog

تحصیلی

دانشگاه تهران

(برق)

مازندران ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)

تجربه کاری