به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

shGh1368

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی دکترای آناتومی

دکترای آناتومی

بافت شناسی

جنین شناسب

تحصیلی

تجربه کاری