به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fatemehshiri

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

یه دانشجو فعال جامعه

تولید محتوا

ترجمه

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری