به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MohammadJavad

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی ارشد مدیریت کسب و کار

مدیریت

اقتصاد

آمار و احتمال

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

تحلیل آماری

تحصیلی

تجربه کاری