به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ghazzii

N/A

لرستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

I am an Industrial Engineer with three years experience in project control field.

excel

power bi

msp

matlab

gams

lingo

cplex

تحصیلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(مهندسی صنایع)

تهران ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰ (۵ سال)

دانشگاه تهران

(مهندسی صنایع)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ (۲ سال)

تجربه کاری