به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

blue__poppy

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ مقاله های ساده بدون فرمول و جدول و ترجمه ی متون انگلیسی و یا انجام تکالیف انگلیسی!

ترجمه ی متون انگلیسی

تایپ بدون جدول و فرمول

ادیت عکس

تحصیلی

تجربه کاری