به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

F.NAZ

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ارشد نانو فیزیک دارم، در زمینه ریاضی و فیزیک متناسب با پروژه مدنظر میتوانیم همکاری داشته باشیم.

پاور پوینت

تایپ

ورد

فیزیک

ریاضی

حل تمرین

تحصیلی

مالک اشتر

(ارشد نانو فیزیک)

اصفهان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری