به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ajammohammad75

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تا حد خوبی توانایی فهم متون عربی به خصوص قرآن را دارم.

تایپ

عربی

ترجمه قرآن

تحصیلی

تجربه کاری