به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Aeden

N/A

كرمان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

صثثقفعهخ۸۹چششقادتجخحححح۹

ساخت لوگو

تدوین فیلم

تدوین ویدئو

تحصیلی

تجربه کاری