به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Afafzrz

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

به تایپ فارسی علاقه دارم به بچه های کوچیکم میتونم بعضی درسارو یاد بدم وعلاقه اصلیم تایپه

تایپ

teacherfor childrenand

see

تحصیلی

تجربه کاری