به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Amirmahdi1384

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من به word وexel و note padتسلط کامل دارم و توانایب انجام پروژه ها را هم دارم

ورد

note paf

اکسل

تحصیلی

تجربه کاری