به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sparmida

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام انجام تایپ فارسی و انگلیسی به صورت دقیق و مرتب.

تایپ

تایپ انگلیسی

ورد

تحصیلی

تجربه کاری