به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

techophile

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی دانشگاه تهران تخصص ترجمه زیست و شیمی

ترجمه

تایپ

تدریس و آموزش

تحصیلی

دانشگاه تهران

(بیوتکنولوژی)

تهران ۱۳۹۵ - (-۱۳۹۵ سال)

تجربه کاری