به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fatemeh8029

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ کردن متن های صوتی

تایپ

تایپ

تایپ

تحصیلی

راغب اصفهانی

(حسابداری)

اصفهان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری