به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ahmad1368

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اینجانب به مدت 11 سال بعنوان تایپیست مشغول به غعالیت میباشم.

تایپ

تایپ انگلیسی

تایپ

تایپ

تحصیلی

دانشگاه فنی و حرفه ای

(کامپیوتر)

هرمزگان ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ (۲ سال)

تجربه کاری

مسئول امور صادرات

(بازرگانی عباسی)

فارس ۱۳۹۲ - ۱۳۹۹ (۷ سال)