به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

shiva.shah

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ارایه ترجمه روان در کمترین زمان ممکن انجام تایپ

ورد

اکسل

ترجمه

تحصیلی

باهنر

(زبان و ادبیات انگلیسی)

كرمان ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

باهنر

(زبان و ادبیات انگلیسی)

كرمان ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تجربه کاری