به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Maede.m454

5

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

محصل رشته ی ریاضی فیزیک نزدیک به ۷ سال تحصیل در رشته ی زبان انگلیسی. پروژه ی تایپ فارسی و انگلیسی و ترجمه ی انگلیسی به فارسی پذیرفته میشود.

ترجمه انگلیسی

تایپ

ادمین اینستاگرام

ویراستاری متن فارسی

ویراستاری

ترجمه انگلیسی به فارسی

مقاله نویسی

ترجمه مقاله

تایپ فارسی وانگلیسی

ویراستاری و ویرایش متن

تحصیلی

دانش آموز

(ریاضی فیزیک)

البرز ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری

تایپ متون تخصصی و ترجمه انگلیسی به فارسی

(دورکاری)

البرز ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)