به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

elawhe1377

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

هر نوع کار ترجمه را میتوانم انجام دهم

برنامه نویسی

تایپ

مترجم

تحصیلی

تجربه کاری