به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

AMIR13_8_0

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجیحا برای ساخت محتوا میخوام ثبت نام شم و برای کست و کار تجربه ی کمی دارم ولی به خودم ایمان دارم

تایپ

مترجم

مهارت نرم افزاری

تحصیلی

صنعت شریف

(نرم افزار)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری