به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sheyda

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بهترین ترجمه در کمترین زمان

مترجم زبان انگلیسی,مترجم زبان عربی,منشی مجازی

مترجم زبان انگلیسی-مترجم زبان عربی-منشی مجازی

مترجم زبان عربی-منشی مجازی-مترجم زبان انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری