به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

NeginAkhbari

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

می توانم سریع تایپ کنم و با برنامه ها ی کامپیوتر کم و بیش آشنایی دارم.

تایپ

کامپیوتر

تایپ

تحصیلی

علم و فناوری شمس تبریز

(روانشناسی)

آذربايجان شرقي ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

تجربه کاری