به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Abolfazl. pp

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

هرنوع خبردرباره بورس ایران

تحصیلی

تجربه کاری