به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Gh5jafari

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی هستم، مدتی در فضاهای متعدد رسانه ای کار کرده ام، در نشریات مختلف ملی و استانی مطالبم منتشر شده و همچنین در صدا و سیما و در حوزه خبرو خبرنگاری سابقه کار دارم، همچنین از زبان عربی به فارسی و در حوزه ادبی مطالبی ترجمه کرده ام از جمله در همین سال ۹۹ کتابی از نمایشنامه های نجیب محفوظ نویسنده نوبلی مصر به ترجمه اینجانب منتشر شده.

نویسندگی

ترجمه

تولید محتوا

تحصیلی

تجربه کاری