به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Carll

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

زنده باش تا زندهگی کنی نه فقط زنده بمانی

تایپ

ایده جاب

ترجمه انگلیسی به فارسی

تحصیلی

تجربه کاری