به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hosseinian.ehsan

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

در کنار کار تایپ کاره اکسل و تبلیغات نیز انجام میدم

تایپ

اکسل

تبلیغات

تحصیلی

تجربه کاری