به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Zahra Al

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام امور تایپ انجام امور مربوط به پاور پوینت

ورد

اکسل

تایپ

تحقیق

تایپ

حسابداری

تحصیلی

تجربه کاری