به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mahdig1378

N/A

اردبيل

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیل

آشنایی با آفیس

آشنایی جزیی با مطلب

نویسنده خوب

تحصیلی

تجربه کاری