برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش جامع نرم افزار MSP

توضیحات تدریس

بنده محمد میدانی با 2 سال سابقه در حوزه کنترل پروژه و سابقه تدریس نرم‌افزار MSP در دانشگاه علم و صنعت آماده آموزش این نرم‌افزار کاربردی به شما هستم. این آموزش شامل سرفصل‌های زیر خواهد بود: بخش اول: مفاهیم اولیه و شروع کار با نرم افزار آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه بررسی قراردادها و موارد مرتبط با واحد کنترل پروژه کاربرد نرم‌افزار MSP در کنترل پروژه تنظیمات اولیه نرم‌افزار تعریف تقویم جدید ویرایش تقویم تعریف تعطیلات در تقویم بخش دوم: تعریف پروژه در نرم‌افزار و تهیه Time Schedule آشنایی با ساختار شکست کار(WBS) تعریف فعالیت های پروژه تعریف WBS در MSP تعریف کدهای WBS کاربرد ابزار Outline بررسی انواع فعالیت‌ها روش‌های برآورد زمان فعالیت‌ها روش‌های محاسبه وزن فعالیت‌ها (WF) آشنایی با انواع روابط فعالیت‌ها تعریف روابط فعالیت‌ها در نرم‌افزار بخش سوم: پیاده‌سازی روش مسیر بحرانی (CPM) در نرم‌افزار تعریف انواع شناوری محاسبه شناوری کل (Total Slack) محاسبه شناوری آزاد (Free Slack) تعریف فعالیت بحرانی آشنایی با انواع قید‌ها در نرم افزار تعریف قید در برنامه زمان بندی تعریف Deadline برای فعالیت‌ها و پروژه تعریف برنامه مبنا (Baseline) بخش چهارم: تنظیمات Formatting, Filter, Sort سفارشی نمودن نمودار گانت (Gantt Chart) و میله ها تنظیمات مقیاس زمانی (Timescale) تغییرات خطوط در برنامه (Gridlines) دسته بندی فعالیت ها (Group By) دسته بندی فعالیت ها با ابزار Outline Code تعریف فیلتر کاربرد فیلتر معرفی فیلترهای پیش فرض برنامه ایجاد فیلتر جدید مرتب کردن فعالیت ها (Sort) بخش پنجم: منابع آشنایی با مفهوم منابع و انواع آن تعریف منابع در نرم‌افزار معرفی فیلدهای پنجره Resource Sheet تخصیص منابع به فعالیت‌ها مفهوم منابع موازی و سری در برنامه معرفی پنجره Resource Usage معرفی پنجره Resource Graph تسطیح منابع (Resource Leveling) تسطیح منابع به روش دستی تسطیح منابع به روش اتوماتیک بخش ششم: تهیه گزارش پیش‌رفت در نرم‌افزار (Progress Report) آشنایی با فرآیند تهیه گزارش پیشرفت در پروژه‌ها آشنایی با فرمول نویسی در MSP محاسبه درصد پیشرفت برنامه‌ای پروژه ترسیم نمودار پیشرفت برنامه‌ای پروژه (S-Curve) محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه محاسبه همزمان درصد پیشرفت برنامه‌ای و واقعی پروژه محاسبه تاخیرات پروژه ترسیم نمودار پیشرفت واقعی و برنامه‌ای پروژه مفهوم Reschedule برنامه زمان‌بندی در MSP تهیه برنامه Replan در MSP تهیه برنامه جبرانی (Catch up plan) در MSP معرفی گزارشات پیش فرض در MSP ایجاد گزارشات شخصی‌سازی شده تنظیمات Page Setup و چاپ بخش هفتم: سایر نماها و ابزارهای نرم‌افزار نمای Calendar نمای Network Diagram نمای Resource Form نمای Task Form نمای Task Sheet نمای Team Planner نمای Timeline نمای Tracking Gant


توضیحات تدریس

بنده محمد میدانی با 2 سال سابقه در حوزه کنترل پروژه و سابقه تدریس نرم‌افزار MSP در دانشگاه علم و صنعت آماده آموزش این نرم‌افزار کاربردی به شما هستم. این آموزش شامل سرفصل‌های زیر خواهد بود: بخش اول: مفاهیم اولیه و شروع کار با نرم افزار آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه بررسی قراردادها و موارد مرتبط با واحد کنترل پروژه کاربرد نرم‌افزار MSP در کنترل پروژه تنظیمات اولیه نرم‌افزار تعریف تقویم جدید ویرایش تقویم تعریف تعطیلات در تقویم بخش دوم: تعریف پروژه در نرم‌افزار و تهیه Time Schedule آشنایی با ساختار شکست کار(WBS) تعریف فعالیت های پروژه تعریف WBS در MSP تعریف کدهای WBS کاربرد ابزار Outline بررسی انواع فعالیت‌ها روش‌های برآورد زمان فعالیت‌ها روش‌های محاسبه وزن فعالیت‌ها (WF) آشنایی با انواع روابط فعالیت‌ها تعریف روابط فعالیت‌ها در نرم‌افزار بخش سوم: پیاده‌سازی روش مسیر بحرانی (CPM) در نرم‌افزار تعریف انواع شناوری محاسبه شناوری کل (Total Slack) محاسبه شناوری آزاد (Free Slack) تعریف فعالیت بحرانی آشنایی با انواع قید‌ها در نرم افزار تعریف قید در برنامه زمان بندی تعریف Deadline برای فعالیت‌ها و پروژه تعریف برنامه مبنا (Baseline) بخش چهارم: تنظیمات Formatting, Filter, Sort سفارشی نمودن نمودار گانت (Gantt Chart) و میله ها تنظیمات مقیاس زمانی (Timescale) تغییرات خطوط در برنامه (Gridlines) دسته بندی فعالیت ها (Group By) دسته بندی فعالیت ها با ابزار Outline Code تعریف فیلتر کاربرد فیلتر معرفی فیلترهای پیش فرض برنامه ایجاد فیلتر جدید مرتب کردن فعالیت ها (Sort) بخش پنجم: منابع آشنایی با مفهوم منابع و انواع آن تعریف منابع در نرم‌افزار معرفی فیلدهای پنجره Resource Sheet تخصیص منابع به فعالیت‌ها مفهوم منابع موازی و سری در برنامه معرفی پنجره Resource Usage معرفی پنجره Resource Graph تسطیح منابع (Resource Leveling) تسطیح منابع به روش دستی تسطیح منابع به روش اتوماتیک بخش ششم: تهیه گزارش پیش‌رفت در نرم‌افزار (Progress Report) آشنایی با فرآیند تهیه گزارش پیشرفت در پروژه‌ها آشنایی با فرمول نویسی در MSP محاسبه درصد پیشرفت برنامه‌ای پروژه ترسیم نمودار پیشرفت برنامه‌ای پروژه (S-Curve) محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه محاسبه همزمان درصد پیشرفت برنامه‌ای و واقعی پروژه محاسبه تاخیرات پروژه ترسیم نمودار پیشرفت واقعی و برنامه‌ای پروژه مفهوم Reschedule برنامه زمان‌بندی در MSP تهیه برنامه Replan در MSP تهیه برنامه جبرانی (Catch up plan) در MSP معرفی گزارشات پیش فرض در MSP ایجاد گزارشات شخصی‌سازی شده تنظیمات Page Setup و چاپ بخش هفتم: سایر نماها و ابزارهای نرم‌افزار نمای Calendar نمای Network Diagram نمای Resource Form نمای Task Form نمای Task Sheet نمای Team Planner نمای Timeline نمای Tracking Gant


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۲۲ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی